LEIJEL, ADAM [SSNE 6493]

Surname
LEIJEL, LEIJELL, LEYEL, LEYELL, LYALL, LYELL
First name
ADAM

Text source

Adam Leyel was a London based merchant who became a member of the Eastland Company in 1666. It is probable that he was a relative or even brother of James [SSNE 4934], David [SSNE 824] and Henry [SSNE 3614] Leijel, the Scottish brothers who were important factory owners and iron exporters based in Sweden. It is noted in the Stockholmsstads tankeboker that these men arrived in Sweden from Arbroath in 1638. He may have been the same Adam Leijel who in 1638 was serving as a street vendor for William Heij [SSNE 795] when he was noted for having made one of Heij's servants pregnant. If he was a Leijel brother, he lived from 1623 to 1686 and although he was in Stockholm in 1646 did not become a citizen of the town until 1670 when he took his oath on 29 October. This coincides with Leos Müller's notes that in 1670, the largest importer of goods into Sweden was Adam Leyel. His total imports accounted for 29,558 daler s.m., which equated to 6.09% of the total imports that year. Adam was also noted as a business associate in particular of his brother Henry. He was involved in a few legal cases, the first in 1656 against George Ross. In 1661 he raised a case against Major Malius (Malcolm/Melkior) Hamilton [SSNE 2605]. In 1670 Adam and his brother David and others raised a case against Alexander Wadell [SSNE 835]. Adam was married to Helen daughter of Adam Radou, who was his brother James' brother-in-law. He is possibly the same man who bought a site in Stockholm for 2900 daler in 1681. Adam was buried in Maria Kyrka in Stockholm on 12 May 1686.

Sources: In 1684 he co signed a letter in Stockholm with the British merchants Henry (his brother), Jacob Mesterton [SSNE 6696], John Bower [SSNE 7761], Thomas Lake [SSNE 8343], Johan Geddes (possibly [SSNE 2321]) and John Strother [SSNE 8344]. See https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073901_00251#?c=&m=&s=&cv=250&xywh=2859%2C577%2C4757%2C2608

See also https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069813_00287#?c=&m=&s=&cv=286&xywh=1541%2C2085%2C5619%2C3241

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069813_00325#?c=&m=&s=&cv=324&xywh=2155%2C2311%2C4324%2C2494

For correspondence from his widow Helen see: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069813_00311#?c=&m=&s=&cv=310&xywh=101%2C2088%2C6238%2C3597

See also https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073901_00251#?c=&m=&s=&cv=250&xywh=3420%2C1957%2C3964%2C2173

Stockholms Stadsarkivet, Maria Församling, Register över döda, 1681-1700, p.418; H. Roseveare, (ed.), Markets and Merchants of the Late Seventeenth Century: The Marscoe-David Letters, 1668-1680 (Oxford, 1987), pp.41, 122; Leos Müller, The Merchant Houses of Stockholm, c.1640-1800 (Uppsala, 1988), pp.87 and 118; Svenskt Biografiskt Lexikon, XXII, p.449-50; T. Fischer, The Scots in Sweden (Edinburgh, 1907), p.32; C.F. Corin, Självstyre och kunglig maktpolitik inom Stockholms stadsförvaltning, 1668-1697 (Stockholm, 1958), pp.243 and 245; Steve Murdoch, Network North: Scottish Kin, Commercial and Covert Associations in Northern Europe, 1603-1746 (Brill, Leiden, 2006), pp.181, 189-191, 247; Curt Haij, 'Skottar i Stockholm under 1600-talet', unpublished list of names, Hintze biblioteket, Genealogiska Föreningen, Sundbyberg, Stockholm. Thanks to Ardis Dreisbach for this information. 

Stefan Palm has kindly provided the following transcription from the 1656 case against George Ross: Stockholms stads tänkeböcker 30 juli 1656. ”Tilläts derefter Jöran Ross uppå ödmiuk anmodan at Appelera ifrån Cämbners Cammaren emot Adam Leijell, utan Borgen, efter Han än är een Borgare och icke witterligit någon Fallijt wara.” Sedan finns de upptagna tre gånger då de stämmer varandra, 27/10, 29/10 och 3/11. Dessa noteras bara i en mening och jag har därför valt att ej skriva av dem. 15 November 1656. Domb; Emellan Jöran Ross och Adam Leijell dömbdes sädan som föllier: ”Rätten finner skiähligit, emedan Adam Leijell een gång Hafwer Låttit sigh behaga, att emottaga af Jöran Ross een asignation på Assesoren Wälb. Samuel Silfwerfeldt? Det een tijdh Långh bortohaft, och när betalningen icke fölgde, då eij allenast strax deremot intet protesterat som sigh Hade änteligen wederbart, uthan och andra gången, när den första accepterade assignationen war förkommen, gått till Ross igen, begiärandes en annan. Den och Låfat acceptera, som samma Creditorer icke förnekar? Honom betalningh uppå; Att Han Adam Leijell fördenskull blifwer wijdh det Honom een gång har ? täckts?, så Kiendes Assesoren Wälb.ne Samuel Silfwerfält? Som bäst Han gitter, och Låtandes Jöran Ross för wijdare molest och tilltahlan i detta mål frij.”

Service record

STUART KINGDOMS, STOCKHOLM
Departed 1646-12-31
Capacity MISC, purpose MISC
ENGLAND, STUART KINGDOMS, STOCKHOLM, EASTLAND COMPANY
Departed 1670-12-31
Capacity MERCHANT, purpose TRADE, COMMERCE
STUART KINGDOMS, STOCKHOLM, SWEDEN
Departed 1686-05-12
Capacity BURGESS, purpose MERCANTILE, CIVIC