FORAT, ANDERS [SSNE 4147]

Surname
FORAT, FORRAT, FORRATT, FARRATT, FORATT, FORATH, FORÅTH
First name
ANDERS, ANDREW, ANDREAS, ANDRESS
Title/rank
CAPTAIN
Nationality
SCOT
Region
ST ANDREWS, FIFE

Text source

Captain Andrew Forrat served as a naval captain in Sweden from 1597 onwards and departed due to age 14/8/1631. In April 1629 Chancellor Axel Oxenstierna sent him a memorial regarding his duties in the waters near Memel and Kurland. He was to check passes and collect tolls. He was, however, also prohibited from privateering. It is probable that he is the same man as 'Andreas Farrat' of St Andrews who had received Queen Anna of Scotland's permission to build a ship in Bergen in 1589. This permission was confirmed by Christian IV and 'Farrat' was allowed to remove his ship from Norway.

 

Sources: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling, first series IV, pp.490; Biografiska Anteckningar om Officerare vid Orlogsflottan 1600-1699, p.154: O. G. Lundh and I. E. Sars (eds.), Norske Rigs Registranter, III (Christiania, 1865), p.210. Instructions to Peter Thott, 6 August 1591.

“Memorial för Cap. Andress Foråth, huareffter han sig på denne sijn resa retta skall. 1.Skall han medh skepet Stårken genast här ifrå Pillow begifua sig till siöss och för Memell, dädhan på Churiske kusten för Libow och Window. 2.Om hann någon ertappar, som icke hafuer pass, uthan på sijn ejin hand ähr dijt kommin, den skall han, såsom han fines, genast åth Pillow förskicka, settiandes därpå så myckit folck som nödigt giörs, huarest han sijn domb skall förventa. 3. Men den, som pass hafuer och alleredhe i Pillow giordt klart för sigh, den må fritt passera till den ort, han sig ärnar, doch att han, sedhan han lastat och handlat hafuer, åter till Pilllow igen begifuer och vijdare richtigheet giör. 4. Hafuer och någon passs, den icke i Pillou varit hafuer och tullen erlagdt, skall icke deste mindre införas i Pillow och declareras, i huad stat han blifua skall. 5. Doch skall han sijne underhafuande höijeligen förbiuda, icke något röfueri att anstella, utan med ordre allt införa i Pillow och där huar och een förventa sijn andeel, om något prijss blifuer declarerat. 6. När han nu med skepet kommer ifrån Memell och Churlandiske kusten, skall han sig in i Pillow begifua och där giöra relation på det, huad passerat och förbiluppit ähr. Actum Elbingen den 26 Aprilis anno 1629.” - Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling, first series, IV, p.490.

Service record

SCOTLAND, BERGEN, NORWAY
Arrived 1589-01-01
Departed 1591-08-06
Capacity SHIPBUILDER, purpose MERCANTILE, TRADE, NAVAL, COMMERCE
SWEDEN, NAVY
Arrived 1597-01-01, as CAPTAIN
Departed 1631-08-14, as CAPTAIN
Capacity OFFICER, purpose NAVAL